پرسش های متداول

ساعت کاری موسسه کاوش چه زمانی است؟

ساعت 9 الی 13 و بعداز ظهرها 17 الی 19 (به جز بعداز ظهر پنجشنبه)

ساعت کاری موسسه کاوش چه زمانی است؟

ساعت 9 الی 13 و بعداز ظهرها 17 الی 19 (به جز بعداز ظهر پنجشنبه)